H,fak thdg []d] ggufm hgvhzum Pes 6 plgi hgHk fHov Yw]hv